Glynt REVITAL REGAIN MASK

مــاســــک رویـتـــــال گلینت Glynt REVITAL REGAIN MASK

نظرات کاربران |

دسترسی: محصول در انبار موجود نیست!

ماسـک بازسـازی کننـده رنـگ مـو یـک ماسـک ایـده ال خانگـی اسـت.ایـن ماسـک، در واقـع ضـد سـفیدی موهـای رنـگ شـده اسـت و باعـث تثبیـت رنـگ مـی شـود.

مــاســــک رویـتـــــال گلینتGlynt REVITAL REGAIN MASK

پس از اعمال شیمیایی مو
ماسـک بازسـازی کننـده رنـگ مـو یـک ماسـک ایـده ال خانگـی اسـت.ایـن ماسـک، در واقـع ضـد سـفیدی موهـای رنـگ شـده اسـت و باعـث تثبیـت رنـگ مـی شـود.
مناســب موهــای بســیار نــازک نیســت بــه همیــن دلیــل مــی تــوان بعــدماسـک رویتـال در موهـای نـازک از ماسـک حجـم دهنـده اسـتفاده کـرد.

روش مصـرف:
بعـد از شستشـوی مـو، مقـداری از ماسـک را روی مـوی خیـس، بـه خصــوص در امتــداد ســاقه و نــوک مــو پخــش کــرده و ماســاژ دهیــد.بعـد از ۵ تـا ۱۰ دقیقـه، کاملا آبکشـی نماییـد.

* هفتــه ای یــک بار استـفاده شـود.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.