تونیک دِرماگلینت DERMA REGULATE TONIC
ضد شوره، ضد خارش، خشکی و چربی پوست سر
درمان مناسب برای رفع شوره سر
نتایــج اســتفاده ماننــد یــک ماســک قــوی اســت بــا ایــن مزیــت کــه نیـازی بـه شسـتن آن نیسـت و اسـتفاده در خـار ج حمـام و بـدون نیـازبــه شســتشو ایــن محصــول را مناســب مصــرف نمــوده اســت.
طراحــی ســر اســپری، اســتفاده مســتقیم آن روی اســکالپ بــدون پخــش روی موهــا را امــکان پذیــر مــی ســازد.

روش مصـرف:
بـه مقـدار کـم روی پوسـت سـر ریختـه و ماسـاژ ملایمـی دهیـد؛ نیـازبـه آبکشـی نـدارد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.